Girl You Know It's True: The Milli Vanilli Story 2023 ( api )

Girl You Know It's True: The Milli Vanilli Story

Summery : The bizarre untold truth behind the greatest con in music history - Milli Vanilli.
Src : https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjJjMjg5MWEtZmMyZS00MmYyLTkxYzYtZWEzYmI1ZDZhMjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMTM1NjM2ODg1._V1_QL75_UX190_CR0,0,190,281_.jpg
Src Set : https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjJjMjg5MWEtZmMyZS00MmYyLTkxYzYtZWEzYmI1ZDZhMjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMTM1NjM2ODg1._V1_QL75_UX190_CR0,0,190,281_.jpg 190w, https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjJjMjg5MWEtZmMyZS00MmYyLTkxYzYtZWEzYmI1ZDZhMjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMTM1NjM2ODg1._V1_QL75_UX285_CR0,0,285,422_.jpg 285w, https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZjJjMjg5MWEtZmMyZS00MmYyLTkxYzYtZWEzYmI1ZDZhMjZkXkEyXkFqcGdeQXVyMTM1NjM2ODg1._V1_QL75_UX380_CR0,0,380,562_.jpg 380w

Basics ( api )

 • id : 3533448
 • tconst : tt14666592
 • titleType : movie
 • primaryTitle : Girl You Know It's True: The Milli Vanilli Story
 • originalTitle : Girl You Know It's True: The Milli Vanilli Story
 • isAdult : 0
 • startYear : 0
 • endYear : 0
 • runtimeMinutes : 0
 • genres : Documentary
 • averageRating : 9
 • numVotes : 6
 • rateOrder : 54
 • movieid : 0

Ratings ( api )

 • id : 1382486
 • tconst : tt14666592
 • averageRating : 9
 • numVotes : 6

Akas ( api )


Principals ( api )

 • id : 21399920
 • tconst : tt14666592
 • ordering : 1
 • nconst : nm0005250
 • category : self
 • job : \N
 • characters : ["Self"]
 • id : 21399921
 • tconst : tt14666592
 • ordering : 2
 • nconst : nm4598626
 • category : director
 • job : \N
 • characters : \N
 • id : 21399922
 • tconst : tt14666592
 • ordering : 3
 • nconst : nm2288814
 • category : producer
 • job : producer
 • characters : \N

Crews ( api )

 • id : 3533452
 • tconst : tt14666592
 • directors : nm4598626
 • writers : \N